Test

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
van Euretco B.V., hierna aan te duiden als “Euretco”, gevestigd te Hoevelaken.
Uitgave oktober 2018


1. Toepasselijkheid Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden


1.1. Deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Euretco en een afnemer en/of koper van haar diensten/zaken, hierna aan te duiden als de “koper(s)”, alsmede op ieder aanbod van Euretco, met uitzondering van dat deel van de rechtsverhouding waarop de Algemene Inkoopvoorwaarden van Euretco van toepassing zijn.


1.2. Deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de (middellijk) bestuurders, gelieerde rechtspersonen van Euretco alsmede ten behoeve van alle voor Euretco werkzame personen, waaronder ingeschakelde derden. Zij kunnen op deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden een beroep doen als ware zij Euretco.


1.3. Indien koper met Euretco tevens de Basisovereenkomst en/of het Algemene leveringsreglement en/of de Aansluitingsovereenkomst en/of de Eigendomsvoorbehoud- en/of voorbehouden stil pandrechtclausule is overeengekomen, dan gaat de Basisovereenkomst en/of het Algemene leveringsreglement en/of de Aansluitingsovereenkomst en/of de Eigendomsvoorbehoud- en voorbehouden stil pandrechtclausule voor op de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, doch slechts voor zover er naar de mening van Euretco sprake is van tegenstrijdigheden.


2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst


2.1. Aanbiedingen van Euretco zijn een aanbod om in onderhandeling te treden, tenzij door Euretco schriftelijk of per e-mail anders is vermeld. Alle orders van koper worden vrijblijvend door Euretco geadministreerd. Offertes en prijsopgaven van Euretco zijn vrijblijvend en exclusief BTW, tenzij door Euretco schriftelijk anders vermeld.


2.2. Een overeenkomst komt pas tot stand zodra koper een order bij Euretco heeft geplaatst en Euretco deze order heeft geaccepteerd of aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst. Orderplaatsing en -acceptatie dient schriftelijk te geschieden.


2.3. Afspraken over wijziging, aanvulling of annulering van een order of overeenkomst zijn slechts bindend nadat en voor zover Euretco deze schriftelijk aan koper heeft bevestigd, tenzij een dergelijke afspraak door Euretco al in de directe levering van de gekochte zaken is verwerkt.


2.4. Bij mondelinge en/of telefonische opdrachten c.q. bestellingen, alsmede bij intekenorders, berust het risico voor misverstanden bij koper. De administratie van Euretco levert bewijs behoudens tegenbewijs van koper.


3. Annulering overeenkomst en tussentijdse aanpassing


3.1. Euretco is gerechtigd een door haar met koper gesloten overeenkomst te ontbinden, zonder daarbij aan koper enige vergoeding verschuldigd te zijn, indien een leverancier van Euretco de levertijd overschrijdt terzake de door koper af te nemen zaken of in het geval de leverancier anderszins jegens Euretco tekortschiet in de nakoming van zijn leveringsverplichting terzake de door koper af te nemen zaken en diensten.


3.2. Euretco is te allen tijde gerechtigd een overeengekomen prijs te wijzigen op grond van wettelijke verhogingen van invoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen en in het algemeen alle overheidsmaatregelen, waaronder begrepen die welke voortvloeien uit internationale regelgeving, die mede de prijs van de verkochte zaken bepalen. Euretco deelt een prijswijziging zo spoedig mogelijk aan koper mede.


3.3. Euretco is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen – in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie – die vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften, licentievoorwaarden of indien het betreft geringe wijzigingen die koper niet benadelen of een verbetering betreffen.


3.4. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Euretco aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Euretco worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Euretco zijn verstrekt, heeft Euretco het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan koper in rekening te brengen.


3.5. Euretco is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Euretco is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Euretco kenbaar was of behoorde te zijn.


3.6. Alle opdrachten van koper worden met terzijdestelling van art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Euretco. Euretco bepaalt door welke persoon of personen, waaronder ook derden worden begrepen, de overeenkomst wordt uitgevoerd. Voorts bepaalt Euretco op welke wijze en met welke middelen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de redelijke wensen en aanwijzingen van koper, mits dit naar het oordeel van Euretco bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht. Euretco zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.


3.7. De overeenkomst kan slechts met toestemming van Euretco geheel of gedeeltelijk door koper worden geannuleerd en slechts onder de opschortende voorwaarde dat koper aan Euretco betaalt een bedrag in euro’s gelijk aan 25% van de afgesproken prijs van de te annuleren overeenkomst, onverminderd het recht van Euretco om volledige schadevergoeding te vorderen.


4. Aflevering en kosten van aflevering

4.1. De aflevering van verkochte zaken wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
- indien de zaken door of namens koper worden afgehaald, op het moment van inontvangstneming van de zaken;
- indien de zaken worden verzonden door tussenkomst van een beroepsvervoerder, op het moment dat de zaken door de beroepsvervoerder aan koper zijn overhandigd;
- indien de zaken door Euretco zelf worden verzonden met gebruikmaking van een eigen vervoermiddel, op het moment van overhandiging ten huize of aan het magazijn van koper.

4.2. Vanaf het moment van aflevering als bedoeld in artikel 4.1, zijn de zaken voor risico van koper.

4.3. In geval van beschadiging bij beroepsvervoer, te constateren bij aflevering, dient op het ontvangstbewijs door koper een aantekening te worden gemaakt van de beschadiging. In alle gevallen van geconstateerde beschadiging bij vervoer dient dit binnen 5 dagen schriftelijk aan Euretco te worden gemeld, op straffe van verval van recht.

4.4. De levering van zaken in Nederland geschiedt franco huis. Leveringen buiten Nederland met een netto koopsom van meer dan € 300,00 geschieden franco grens, tenzij Euretco anders bepaalt. Bij leveringen van minder dan € 300,00 kunnen door Euretco aan koper vracht- en behandelingskosten in rekening worden gebracht. Extra vrachtkosten voor express zendingen in opdracht van koper worden aan deze in rekening gebracht.

5. Levering en leveringstermijn

5.1. Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd. Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, dan zullen de zaken worden getransporteerd en opgeslagen, bij Euretco of een derde, op kosten en voor risico van koper.

5.2. De levertijd en/of uitvoeringstermijn wordt door Euretco altijd bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Euretco gaat er bij de vaststelling van de levertijd van uit dat zij de overeenkomst kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar dan bekend zijn. Bij niet-tijdige aflevering of uitvoering dient koper Euretco altijd schriftelijk in gebreke te stellen.

5.3. Het is Euretco toegestaan verkochte zaken in gedeelten af te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden afgeleverd, is Euretco bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

6. Betaling

6.1. Betaling van facturen door koper dient te geschieden uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen betalingstermijn op een door Euretco aan te wijzen bank- of girorekening in de op de factuur aangegeven valuta.

6.2. Door koper gedane betalingen strekken – zelfs indien koper bij de betaling anders vermeldt – steeds eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten, dan op opeisbare facturen ter zake waarvan het zekerheidsrecht van Euretco reeds vervallen is, en ten slotte op de facturen die het langst open staan.

6.3. Alle vorderingen van Euretco op koper zijn onmiddellijk opeisbaar indien:
- koper in verzuim raakt met betrekking tot één van zijn verplichtingen jegens Euretco;
- na het sluiten van de overeenkomst aan Euretco ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- koper in verzuim is met betrekking tot zijn verplichtingen jegens zijn (huis)bank;
- de surseance van koper, het faillissement van koper, een (vorm van) schuldsanering van koper of enige (andere) vorm van insolventieprocedure met betrekking tot koper wordt aangevraagd/aangeboden of; beslag wordt gelegd ten laste van koper op een substantieel deel van de goederen van koper of op zaken die zich onder koper bevinden en die in eigendom aan Euretco toebehoren, of waarop Euretco een zekerheidsrecht toekomt.
In de genoemde gevallen is Euretco bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden of met onmiddellijke ingang op te zeggen, één en ander onverminderd het recht van Euretco om schadevergoeding te vorderen.

6.4. Vanaf het moment dat koper in verzuim is, is koper aan Euretco over het openstaande factuurbedrag een vertragingsrente van 0,5% verschuldigd per 14 dagen of gedeelte daarvan.

6.5. Euretco en gelieerde rechtspersonen zijn, ook onderling, steeds bevoegd om al hetgeen zij al dan niet opeisbaar van koper te vorderen hebben te verrekenen met een eventuele tegenvordering van koper. Koper is zonder toestemming van Euretco niet bevoegd om zijn eventuele vorderingen op Euretco of gelieerde rechtspersonen te verrekenen. Koper komt jegens Euretco en gelieerde rechtspersonen geen enkel opschortingsrecht toe.

7. Zekerhe(i)d(en)

7.1. Euretco behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan koper geleverde en te leveren zaken ter zake van vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Euretco aan koper krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

7.2. Indien tussen Euretco, koper en een derde, waaronder op aan Euretco gelieerde rechtspersonen, is overeengekomen dat de hiervoor, onder artikel 7.1 genoemde, vordering(en) bij betaling door de derde door subrogatie op die derde overgaan dan geldt het volgende. Door en gelijktijdig met de subrogatie levert Euretco reeds nu voor alsdan aan de derde de voorbehouden eigendom van de zaken waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan. Vanaf het moment van deze levering houdt Euretco deze zaken, die zich onder koper bevinden, als middellijk houder voor de derde. Het eigendomsvoorbehoud gaat bij de betaling door de derde aan Euretco niet te niet. Het eigendomsvoorbehoud gaat pas te niet zodra de vordering(en) die overgaan op de derde daadwerkelijk te niet gaan doordat zij door koper zijn voldaan aan de partij die op het moment van betalen van de koper de schuldeiser is.

7.3. Koper is verplicht de zaken op eerste verzoek van Euretco aan deze te tonen en in geval van verzuim desverlangd aan haar terug te geven, op straffe van een boete van 10% per dag van het door koper verschuldigde, onverminderd het recht van Euretco om volledige schadevergoeding en nakoming te vorderen.

7.4. Euretco levert alle aan koper te leveren en geleverde zaken tevens onder voorbehoud van een stil pandrecht op al die zaken ten gunste van Euretco en aan haar gelieerde rechtspersonen. Derhalve verkrijgt de koper de zaken, ook nadat het eigendomsvoorbehoud door betaling is vervallen, bezwaard met een stil pandrecht ten gunste van Euretco en aan haar gelieerde rechtspersonen. Deze verpanding strekt tot meerdere zekerheid voor de betaling van al hetgeen Euretco en aan haar gelieerde rechtspersonen op enig moment, uit welken hoofde ook, van koper te vorderen hebben. Koper verklaart dat hij tot bedoelde verpanding bevoegd is en dat op de te verpanden zaken geen andere beperkte rechten rusten. Koper geeft aan Euretco een onherroepelijke volmacht, met het recht van substitutie, om bij herhaling, al hetgeen te doen dat Euretco nodig of nuttig acht in het kader van het pandrecht, zoals pandaktes op te maken en ter registratie aan te bieden, (andere) (rechts)handelingen om het pandrecht tot stand te brengen, in stand te houden en/of te beschermen tegen inbreuken van derden.

7.5. Koper is niet gerechtigd de door Euretco geleverde zaken alsmede de zaken ten aanzien waarvan aan Euretco het eigendomsrecht (op grond van het bepaalde in lid 1) of een zekerheidsrecht toekomt, aan derden te verkopen, door te leveren of in bruikleen te geven alvorens deze volledig zijn betaald. Daarnaast kan koper laatstgenoemde zaken niet overdragen of verpanden, alvorens deze volledig zijn betaald. Het vorenstaande geldt niet voor de gebruikelijke detailverkoop binnen het kader van de gewone bedrijfsvoering van koper, tenzij zich een situatie voordoet als genoemd in artikel 6.4.

7.6. Koper moet Euretco onmiddellijk mededeling doen van aanspraken of pogingen van derden om zaken waarop Euretco enig zekerheidsrecht kan doen gelden, in hun macht te krijgen. Koper dient gelijktijdig de daarop betrekking hebbende documenten aan Euretco te bezorgen.

7.7. Koper is verplicht alle zaken waarop enig zekerheidsrecht van Euretco rust, naar behoren te verzekeren en verzekerd te houden tegen normale bedrijfsrisico’s, waaronder valt brand, diefstal, storm- en waterschade.

7.8. Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud van Euretco geleverde zaken te voorzien van aanduidingen dat deze zaken geleverd zijn via en dus eigendom zijn van Euretco. Indien de geleverde zaken reeds zijn voorzien van aanduidingen waarmee Euretco als bron van herkomst kan worden vastgesteld, dient koper ervoor zorg te dragen dat deze aanduidingen worden behouden. Bij het ontbreken van voornoemde aanduidingen wordt vermoed dat alle bij koper aanwezige zaken van diezelfde soort in eigendom toebehoren aan Euretco. Dit laatste is een bewijsovereenkomst.

7.9. Koper is jegens Euretco gehouden om voor alle bestaande en alle toekomstige vorderingen van Euretco op koper, uit welken hoofde ook, op eerste verzoek van Euretco, (aanvullende) zekerheid te stellen, zodat Euretco doorlopend voldoende zekerheid heeft en zal hebben.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1. Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van producten en/of diensten alsmede al hetgeen dat wordt ontwikkeld en/of gebruikt ter uitvoering van enige overeenkomst tussen Euretco en koper, berusten uitsluitend bij Euretco of haar leveranciers. Overdracht van rechten van intellectuele eigendom geschiedt uitsluitend indien dit expliciet en schriftelijk tussen partijen overeengekomen is.

8.2. Koper zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Euretco resultaten en prestaties van haar diensten op enigerlei wijze openbaar maken, verveelvoudigen, aan een derde ter beschikking stellen of voor een ander doel aanwenden dan waarvoor zij bestemd zijn.

8.3. Door Euretco op producten en/of diensten vermelde (aanduidingen van) auteursrechten, merk(recht)en, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom mogen door koper niet verwijderd worden.

8.4. Indien door Euretco aan koper niet expliciet schriftelijk dat recht is verleend, is het koper niet toegestaan gebruik te maken van het merk en/of de merken waaronder Euretco haar producten en diensten in het verkeer brengt, hetzij voor reclame- en/of publiciteitsdoeleinden, hetzij voor andere doeleinden.

8.5. Indien Euretco ten behoeve van toekomstige orders voor koper labels en andere zaken met een merk van koper, of andere markerings- of verpakkingsmiddelen op voorraad houdt, is koper verplicht bij beëindiging van de zakelijke relatie, deze labels en andere zaken en markerings- of verpakkingsmiddelen tegen vergoeding van de kostprijs van Euretco af te nemen.

8.6. Koper die de bepalingen van dit artikel overtreedt, zal per overtreding aan Euretco een direct opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding verschuldigd zijn met een maximum van € 20.000,- per reeks van samenhangende gebeurtenissen, onverlet de bevoegdheid van Euretco om naast of in plaats van de verschuldigde boete volledige schadevergoeding, nakoming en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

9. Gebreken

9.1. Koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient koper tenminste na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) beantwoorden aan de overeenkomst;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden;

9.2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient koper deze binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan Euretco te melden, op straffe van verval van recht.

9.3. Niet-zichtbare gebreken dient koper binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 jaar na aflevering schriftelijk te melden aan Euretco, op straffe van verval van recht.

9.4. Klachten over verrichte werkzaamheden en diensten dienen binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 jaar nadat de werkzaamheden of diensten hadden moeten zijn voltooid, schriftelijk te worden gemeld aan Euretco, op straffe van verval van recht.

9.5. Koper dient zaken waarover hij klaagt alsmede (bewijs)stukken terzake zijn klacht te bewaren, zodat Euretco een reële mogelijkheid heeft deze te inspecteren, op straffe van verval van recht van koper.

9.6. Indien een klacht gegrond is, dan zal Euretco – naar haar keuze – de koopsom of een vergoeding (terug)betalen; de werkzaamheden/ diensten alsnog verrichten zoals overeengekomen of; de zaken/ diensten alsnog leveren tenzij dit inmiddels voor koper zinloos is geworden. Dit laatste dient door koper gemotiveerd aangetoond te worden. In alle gevallen zal Euretco slechts aansprakelijk zijn voor schade van koper binnen de grenzen van artikel 10 (Aansprakelijkheid).

9.7. Het retour zenden van afgeleverde zaken geschiedt geheel voor rekening en risico van koper. Deze moet voor zorgvuldige verpakking en verzending zorgdragen. Bij gebreke daarvan vervallen de aanspraken van koper jegens Euretco uit hoofde van dit artikel.

9.8. Met betrekking tot reclames wordt elke deellevering als een afzonderlijke aflevering beschouwd.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Ieder recht van koper jegens Euretco op vergoeding als gevolg van een gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één Gebeurtenis, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering van Euretco ter zake gedane uitkering vermeerderd met het toepasselijke eigen risico.

10.2. Indien de verzekering ter zake de Gebeurtenis geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is ieder recht op vergoeding van koper jegens Euretco beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de prestatie van Euretco gedurende het tijdsvlak waarin de Gebeurtenis plaatsvond, tenzij de Gebeurtenis het gevolg is van of ziet op een individueel gefactureerde prestatie of een individualiseerbaar gedeelte daarvan, in welk geval vergoeding beperkt is tot maximaal tweemaal de factuurwaarde daarvan.

10.3. Nooit voor vergoeding in aanmerking komt:
- bedrijfsschade/gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;
- schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of van personen binnen de organisatie Euretco die niet met de leiding van zijn bedrijf belaste zijn;
- in het kader van artikel 9 (Gebreken) door koper, binnen de hersteltermijn van Euretco gemaakte kosten (bijv. controle-/verzendkosten).

10.4. Bovenstaande beperkingen gelden ook voor onrechtmatige daden van Euretco en al dan niet impliciet door Euretco gegeven garanties. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Euretco of van met de leiding van zijn bedrijf belaste personen.

10.5. Euretco is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens koper te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is beperkt tot het bedrag dat Euretco op deze derden kan verhalen.

10.6. Koper vrijwaart Euretco voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die verband houdt met of voortvloeit uit de door Euretco uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover Euretco daarvoor krachtens het bepaalde in deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden niet jegens koper aansprakelijk is of de aanspraak de in dit artikel genoemde maximum aanspraak overtreft. Koper is gehouden alle door Euretco in dit verband geleden schade, waaronder de volledige kosten van verweer, te vergoeden.

11. Overmacht

11.1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming van Euretco die (mede) wordt veroorzaakt door omstandigheden die niet aan Euretco kunnen worden toegerekend en niet voorzienbaar waren. Onder deze omstandigheden vallen: stagnatie bij toeleveranciers of andere derden – zoals (zee)vervoerders – waarvan Euretco afhankelijk is; stakingen of werkonderbrekingen; het weer; groot en klein molest; aardbevingen; brand; verlies of diefstal van gereedschappen of machines; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en/of andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; wegblokkades; en import- of handelsbeperkingen.

11.2. Euretco heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Euretco haar verbintenis had moeten nakomen.

11.3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Euretco opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Euretco niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat partijen in dat geval over en weer tot enige vergoeding gehouden zijn.

11.4. Indien Euretco bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft, hetgeen door koper moet worden aangetoond.

12. Toepasselijk recht en geschillen

De rechtsverhouding tussen koper en Euretco is onderworpen aan het Nederlands recht. Algemene voorwaarden van koper zijn niet van toepassing. De toepassing van het Weens koopverdrag is uitgesloten. Eventuele geschillen ter zake de overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen, en ongegronde verrijkingen, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter en meer specifiek, behoudens toepasselijkheid van artikel 93 Rv, de bevoegde rechter te Breda.

 

web_sliders_wk50-1.jpg
Linolux kiest voor Euretco
Hoevelaken, 20 december 2016 – Linolux, met achttien winkels in Nederland, heeft onlangs voor Euretco Centraal Betalen gekozen. “We keren hiermee terug naar Euretco in de wetenschap dat de organisatie op dit gebied jarenlange expertise heeft,” aldus Tom Schilderman, coöperatievoorzitter van Linolux en tevens eigenaar van een Linolux-winkel in Maastricht.
Lees meer
sn7502.jpg
Succesvolle gezamenlijke editie Man&zo en Style&Dress in Hoevelaken
Maandag 1 en dinsdag 2 augustus vond in Hoevelaken de eerste gecombineerde editie van hét Dames- en Herenevent van Euretco Fashion plaats. De succesvolle Man&zo en Style&Dress resulteerde in een bezoekersaantal van meer dan 400 Euretco-ondernemers. Ruim 140 merken in fashion, accessoires en schoenen presenteerden hun collecties voor voorjaar/zomer 2017 en hun korte termijn collecties. Naast het bijwonen van trendpresentaties, oriëntatie op nieuwe merken en intekenen op collecties bleek de beurs bij uitstek een plek voor bijpraten en opdoen van nieuwe contacten. Alles onder het genot van een hapje en drankje op de zomers aangeklede foodcourt.
Lees meer
sn3271_2.jpg
Euretco en EK/servicegroup verder onder één bestuur
Hoevelaken, 10 november 2016 – Vanaf 1 januari 2017 worden de besturen van Euretco en EK/servicegroup (EK) geïntegreerd. Deze stap is een logisch gevolg van het integratieproces dat sinds de overname van Euretco door EK in april 2015 gefaseerd is ingezet. De samenvoeging van twee besturen resulteert in kortere lijnen, meer efficiency én slagkracht binnen het internationale concurrentieveld.
Lees meer